ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Advokátní kancelář JUDr. Lenka Viková, advokátka, IČ: 66234549, se sídlem Náchod, Palackého 71, PSČ 547 01, e-mail: info@ak-vikova.cz, web. stránky: www.ak-vikova.cz (dále jen ,,advokátní kancelář“), tímto informuje o základních zásadách a principech zpracovávání osobních údajů, a to v souladu s ustan. čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/ (dále jen ,,obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovává advokátní kancelář při poskytování právních služeb osobní údaje svých klientů a případně jiných osob (dále jen ,,subjekt údajů“), a to jen pro účely nezbytně nutné k poskytnutí právních služeb.

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

  • zpracování osobních údajů prováděné advokátní kanceláří při používání kontaktního
  • formuláře na webových stránkách advokátní kanceláře www.ak-vikova.cz
  • zpracování osobních údajů prováděné advokátní kanceláří v průběhu telefonické či e-mailové komunikace se subjektem údajů
  • zpracování osobních údajů prováděné advokátní kanceláří při trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli
  • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností advokátní kanceláře
  • zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů advokátní kanceláře

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář jako správce osobních údajů (dále také jako ,,správce“) při poskytování právních služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejm. v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů, a to výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí a dále za účelem vedení vnitřní evidence klientů advokátní kanceláře.

3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

4. ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny. Spisovou dokumentaci (advokátní spis klienta) uchovává advokátní kancelář po dobu stanovenou zákonem o advokacii.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář neposkytuje osobní údaje, které jí poskytl subjekt údajů jiným osobám, ani orgánům veřejné moci, ledaže jde o případy plnění povinností uložených advokátní kanceláři zákonem. V případě, že je předání osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí právní služby, advokátní kancelář postupuje v souladu se zákonem o advokacii, dle kterého je advokát při poskytování právních služeb vázán povinností mlčenlivosti. Advokátní kancelář nepředává osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Osoby, jejichž osobní údaje jsou advokátní kanceláří zpracovávány, mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů práva, která mohou kdykoli uplatnit, a to:

A. právo na přístup k osobním údajům
- subjekt údajů má právo na informace, zda advokátní kancelář zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, jakým způsobem. V případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům budou zpracovávané údaje subjektu údajů poskytnuty,
B. právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů
- subjekt údajů má právo žádat po advokátní kanceláři opravu či doplnění neúplných osobních údajů v případě, že zjistí, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné či neúplné,
C. právo na výmaz
- subjekt údajů má právo požádat advokátní kancelář o výmaz osobních údajů, které zpracovává. Advokátní kancelář vymaže osobní údaje subjektu údajů, pokud:

  • již nejsou pro účely zpracování potřebné
  • pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně
  • pokud subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování
  • pokud odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem EU nebo vnitrostátními právními předpisy

D. právo na omezení zpracování osobních údajů
- pokud subjekt údajů požádá o omezení zpracování osobních údajů, advokátní kancelář zpracovávané osobní údaje znepřístupní a nebude s nimi nakládat, ačkoli zůstanou u advokátní kanceláře uchovány,
E. právo na přenesení osobních údajů
- subjekt údajů má právo požádat, aby elektronicky zpracovávané osobní údaje byly předány třetímu subjektu. Advokátní kancelář této žádosti vyhoví v případě, pokud výkon tohoto práva není v rozporu s právními předpisy a nebude jím zasaženo do práv a svobod jiných osob.
F. právo vznést námitku proti zpracování
- subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že osobní údaje zpracovávané advokátní kanceláří jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů advokátní kanceláře,
G. právo obrátit se na dozorový úřad
- subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, pokud se domnívá, že ze strany advokátní kanceláře došlo k porušení právních předpisů souvisejících s ochranou jeho osobních údajů.