Osvojení dítěte manželem matky

21.7.2018

Osvojení, neboli adopce, se netýká pouze dětí z dětských domovů. 

Často k nám chodí klienti, kteří řeší například osvojení dítěte manželem matky – tedy situaci, kdy má jejich manželka dítě z předchozího vztahu a oni si chtějí na základě dobrých vztahů s dítětem potvrdit rodičovskou vazbu i úředně.

Proč při oslovení dítěte oslovit advokáta?

O osvojení, tedy o přijetí cizí osoby za vlastní, rozhoduje soud, proto se mnoho lidí obrací na advokátní kanceláře, aby jim s touto situací pomohly. K celému procesu je nutné doložit potřebná potvrzení, a přestože se jedná o zdlouhavý proces, pomoc advokáta vám celé jednání urychlí.
Než se do osvojení pustíte, pamatujte na to, že je vnímáno jako plnohodnotná forma rodičovství a vzniká tam vztah nejen rodič – dítě, ale i další příbuzenské vazby dítěte v rodině osvojitele.

Formy osvojení

Osvojení lze dělit na zrušitelné a nezrušitelné. O zrušitelné osvojení můžete žádat u jakkoliv starého dítěte po uplynutí tříměsíční péče. Tuto vazbu lze na návrh osvojence či osvojitele ze závažných důvodů zrušit a následně se obnovují práva a povinnosti před osvojením.

osvojení dítěte

 

Když dítě dosáhne jednoho roku, můžete zažádat o osvojení nezrušitelné. O toto osvojení mohou žádat manželé, manžel rodiče, pozůstalý manžel rodiče dítěte, rodiče či osvojitel dítěte (ve výjimečných případech i osoba, která žije sama).

Podmínky osvojení dítěte

Podmínky pro osvojení dítěte se liší v závislosti na dané situaci. Osvojit lze nezletilou i zletilou osobu. Zpravidla soud požaduje doložení těchto podmínek:

 • Osvojitelem se může stát poručník, pěstoun či jiná fyzická osoba, která má k dítěti vztah a osvojení vznikne v zájmech dítěte.
 • Žadatel o osvojení se musí o dítě minimálně půl roku plnohodnotně starat a hradit s péčí spojené náklady.
 • K osvojení je nutný souhlas obou rodičů či zákonných zástupců dítěte (výjimku tvoří rodič, který o dítě neprojevuje zájem (min. půl roku), porušuje rodičovské povinnosti, zdržuje se pro soud na neznámém místě nebo je například omezen ve svéprávnosti). Popř. lze souhlas rodiče nahradit rozhodnutím soudu.
 • Věkový rozdíl při osvojení je zpravidla minimálně 16 let.
 • Osvojitel má povinnost informovat dítě o osvojení, a to nejdéle do začátku školní docházky.
 • Pokud je dítěti 12 a více let, je potřeba k osvojení znát i jeho souhlas a názor.
 • Dokládá se zdravotní stav a způsob života osvojitele, který je základem pro správný rozvoj dítěte.

Pokud žijete ve vztahu druh a družka, dítě může osvojit pouze jeden z vás.

Co se po osvojení změní?

 • Dítě získá příjmení osvojitele.
 • Osvojitel je zapsán na matrice v roli rodiče.
 • Osvojiteli vzniká rodičovská odpovědnost.
 • Veškerá práva a povinnosti mezi osvojencem (dítětem) a jeho původní rodinou zanikají.

V případě, že o osvojení dítěte žádá manžel matky, vznikají mu práva a povinnosti otce. Vazba s biologickým otcem je zrušena, stejně tak například jeho povinnost platit výživné, nárok dítěte na dědictví a zrušeny jsou také původní příbuzenské vztahy například k babičce a dědečkovi. Pokud dojde k osvojení a následnému rozvodu, osvojitel je povinen platit výživné a vztahují se na něj i další práva a povinnosti.

Chcete pomoci při osvojení dítěte? Neváhejte nás kontaktovat. Advokátní kanceláře máme v Náchodě a v Hradci Králové a pomoc nabízíme po celém okolí.